IMG_2888.JPG
IMG_2872.JPG

Вече можеш да поръчаш Смелостта да бъдеш в нашия онлайн магазин

„Смелостта да бъдеш“ част втора разказва личните истории и опит на смели хора от ЛГБТ общността в България. 

Героите от единадесетте истории в книгата са хора, ползвали правната програма на „Действие” - някои успешно, други все още в процес, но всички обединени от идеята, че правата трябва да се отстояват.

Книгата се предлага на български и английски език. Избрахме огледалната корица, за да може всеки, взел книгата в ръце, да се огледа и да види себе си като част от действителността в момента. 

Active-citizens-fund.png

Книгата е част от дейностите по проект Национална ЛГБТИ правна програма, основната цел на който е овластяване на ЛГБТИ общността чрез осигуряване на пряк достъп до правна защита в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново.

Проектът се изпълняват с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на книгата се носи от "Младежка ЛГБТ Организация Действие" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.