top of page

Equal Together

baner-bg.png

Времева рамка:
текущ - декември 2024 г.

Цели:

  • Проектът обединява граждански организации на уязвими общности в България: ромски и LGBTIQ общности. Целта му е да подкрепи и овласти техния отговор на нетолерантността, дискриминацията, речта на омразата и престъпленията от омраза и да подкрепи по-голяма роля на организациите на гражданското общество и активисти в докладването на престъпления от омраза. Проектът има за цел също да консолидира работата на Коалицията за докладване на престъпления от предразсъдъци. 

  • Дейности: 1). Овластяване гражданските организации на уязвимите общности да реагират на случаи на нетолерантност, дискриминация, реч на омразата/престъпления от предразсъдъци. Организиране на пет регионални практически обучения за граждански организации/активисти, фокусирани върху конкретни разпространени проблеми, идентифицирани по време на оценката на нуждите (напр. евикции, липса на документи за самоличност/адресна регистрация, образователна дискриминация, реч на омразата, престъпления от омраза). Семинарите ще предоставят практически инструменти за действие. Проектът има особен акцент върху речта на омразата и престъпленията от омраза (повишена осведоменост за новите стандарти на ЕСПЧ в борбата с политическите реч на омразата срещу малцинствата).

  • 2). Стратегическо застъпничество пред българските местни и национални власти във връзка с дискриминацията, пред които са изправени етническите и LGBTIQ общности, за неизпълнени задължения и дефицити в законодателството за престъпления от омраза. Ad hod застъпничество пред публичните власти, инициирано от организациите на засегнатите общности, в отговор на случаи на нетърпимост.

  • 3). Кампания за повишаване на осведомеността относно престъпления от предразсъдъци/подобряване на докладването. 

  • Резултати: - Повишен капацитет на уязвимите ромски и LGBTQI общности за работа в мрежа, реагиране на случаи на нетолерантността, дискриминация, реч на омразата, престъпления от предразсъдъци. - Повишен капацитет за използване на механизмите на националното и европейското антидискриминационно законодателство. - Засилено докладване на реч на омразата, престъпления от предразсъдъци, дискриминация от страна на граждански организации чрез специална платформа. - Повишен капацитет на местните граждански организации, местни активисти и лидери, адвокати да реагират на случаи на дискриминация и реч на омразата, насочена към малцинствата. - Развитие на практически инструментариум за обучение. - Засилена роля на Коалицията за докладване на престъпления от предразсъдъци.

Партньори:

Ромска академия за култура и образование

Либерлна алтернатива за ромско гражданско обеднение

Сдружение Интегро

Дром

Български Хелзински Комитет

Повече информация тук:

https://nohate.bghelsinki.org/

Регионални докалди тук:

https://nohate.bghelsinki.org/biblioteka/balgarski-opit/#reports

Media monitoring report

Training toolkit

Methodologies

bottom of page