Разработване на инструментариум за гражданско участие във формулирането, изпълнението и мониторинга на анти-дискриминационни политики в България"

logo-bg-right-no-back.png

Финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ чрез Европейския социален фонд

Действие изпълнява проект „Разработване на инструментариум за гражданско участие във формулирането, изпълнението и мониторинга на анти-дискриминационни политики в България“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ чрез Европейския социален фонд.


Целта на проекта е да бъде направен цялостен анализ на наказателноправната уредба в Република България. Книгата ще се състои от три части. Методика за оценка на антидискриминационни политики, Анализ на съществуващото наказателно законодателство в РБ и стратегия за неговото изменение, който да бъде публикуван в книга.


По време на проекта ще бъде направена онлайн платформа за стартиране на петиции, която да служи на организацията и партньорски организации за подпомагане на процеса на участието им във формулиране на анти-дискриминационните политики в страната.