top of page

Just EU

Flag_Eu.png

Времева рамка:

текущ - юни 2023 г.

Цели:

  • обучения

  • стратегически дела

Проектът  “Justice EU” е финансиран от Програма “Права, Равенство и Гражданство” (2014-2020) на Европейската комисия цели да следи за приложението на Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите и решението на СЕС по делото на Адриан Коман (Coman; дело No. C-673/16). Съдът определи, че държавите членки на Съюза са обвързани да зачитат сключените в други държави бракове между лица от един и същи пол, за да защитят основните им права на свободно движение и на неприкосновеност на личния и семейния живот като граждани на ЕС.

eu-logo.png

Проектът е финансиран от Програма “Права, Равенство и Гражданство” (2014-2020) на Европейската комисия

bottom of page