top of page
  • Снимка на автораDeystvie

Рейнбоу Хъб/ Rainbow Hub

For English scroll downЦели


Проектът „Рейнбоу Хъб“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 110 147 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната му цел е увеличаване на капацитета и мобилизиране на ЛГБТИ общността за застъпнически действия чрез поддържане на 8 групи за взаимопомощ в общностния център Рейнбоу хъб, обучения в застъпничество за участниците в групите и оказване на подкрепа за реализиране на застъпнически инициативи на всяка от групите. Осемте групи, които ще бъдат обхванати от проекта, са група на ЛГБТИ младежи BraveLab, QueerFem група на лесбийки и феминисти, група на транс и интерсекс хора, група на ЛГБТИ професионалисти, група на родители на ЛГБТИ младежи, група на ЛГБТИ живеещи с ХИВ, група на ЛГБТИ семейства, група “Правата в действие”.


Основни планирани дейности


Проучване на нуждите сред представители на ЛГБТИ общностите в рамките на идентифицираните осем групи, и поставяне на застъпнически цели.Участниците в групите за взаимопомощ ще преминат 6-модулно обучение, като всеки от предвидените обучителни модули ще е свързан с повишаване на уменията им за организиране на застъпнически действия. След края на обученията, участниците ще приложат придобитите уменията за застъпничество в изпълнението на реални застъпнически действия, планирани от всяка от групите на база идентифицираните нужди на групата и възможности за постигане на най-голям ефект. Разпространение на информация за застъпническите дейности и кампании в Рейнбоу Хъб с покана за включване към представители на ЛГБТИ общностите.


Продължителност на инициативата

30 месеца (от 1.11.2019 – до 30.04.2022)


Партньори

Фондация Билитис

Фондация ГЛАС

Младежка ЛГБТ организация ДействиеRainbow Hub


Aim


The Rainbow Hub project is implemented with a financial support of EUR 110 147 provided by Iceland, Leichteinsten and Norway under the EEA Financial Mechanism. Its overall aim is to increase the capacity and mobilize the LGBTI community by supporting 8 self-support groups at Rainbow Hub Community Center, to provide advocacy training and to support advocacy initiatives for each group. The eight groups that will be covered by the project are the BraveLab LGBTI youth group, the QueerFem group of lesbians and feminists, the trans and intersex people group, the LGBTI professionals group, the parents of LGBTI youth group, the group for LGBTI living with HIV, LGBTI Family Group, the group “Rights in Action”.


Main Activities


Conducting research on the needs of the LGBTI community representatives within the identified eight groups and setting advocacy goals.Providing 6-module training to members of the eight groups aimed at enhancing their advocacy skills.after the end of the training, participants will apply their advocacy skills by organizing real advocacy inititatives planned by each group based on the group's identified needs and opportunities to achieve the greatest impact.Dissemination of information for the project and on the advocacy activities and campaigns at the Rainbow Hub, inviting representatives from LGBTI communities to participate.


Duration

30 months (01/11/2019 – 30/04/2022)


Partners

Bilitis Foundation

GLAS Foundation

Youth LGBT Organization Deystvie115 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page