top of page
  • Снимка на автораDeystvie

Платформа за активни граждани "ЛидерЛандия"

Актуализирано: 27.10.2021 г.

В средата на октомври в София се състоя първата среща на екипа по проект "ЛидерЛандия", която даде и неговия старт. Бяха обсъдени и планирани последващите дейности в периода октоври 2021 - март 2024 г.


Цел на проекта е да създаде среда за систематично и целенасочено гражданско образование на младежи (18-30 г.), които са представители на уязвими групи (ЛГБТИ хора, роми, глухи) и доброволци към гражданските организации, както и да обучи посланици на добра воля (фасилитатори) за провеждане на организирани обучения с лидери (активни граждани) и да насърчи промяната на национални/местни политики и правила чрез подкрепа за реализиране на кампании.


Платформата се състои от четири модула:

  • Модул 1 - История на социалните движения по света и у нас;

  • Модул 2 - Основи на правото и правни инструменти за борба с дискриминация;

  • Модул 3 - Умения за активно гражданство;

  • Модул 4 - Изграждане на кампании.


Младежите преминават през обучителните модули в онлайн среда, подкрепяни и насърчавани от фасилитаторите. Курсът на обучение завършва с разрабoтване на план за кампания от участниците в обучителната платформа. След провеждане на конкурс, седем от тези кампании ще бъдат одобрени за изпълнение. Онлайн платформата в отделни свои компонентни или в цялост би могла да служи като помощен материал в работата на учители и обучители в системата на формалното и неформално гражданско обучение също и на хора в училищна възраст.


Ако искате да научите повече за предстоящите ни събития и инициативи по проекта, може да ни пишете на info@deystvie.org и да следите на Facebook страницата ни за новини.
Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Младежка ЛГБТ организация Действие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.


45 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page