доклади

Годишен доклад на
Младежка ЛГБТ организация „Действие“

Годишен доклад на
Младежка ЛГБТ организация „Действие“

Започнахме процес по разширяване, реорганизиране и подкрепа на Правната програма...

ПРЕПОРЪКИ
КЪМ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА,
ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДИРЕКТИВА 2012/29/ЕС
НАЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 25 ОКТОМВРИ 2012 ГОДИНА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА МИНИМАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ПРАВАТА, ПОДКРЕПАТА
И ЗАЩИТАТА НА ЖЕРТВИТЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, С КОИТО ДА СЕ ПОДОБРИ ДОСТЪПЪТ
ДО ПРАВОСЪДИЕ НА ЛГБТИ  ЛИЦА

ПРЕПОРЪКИ
КЪМ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА,
ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДИРЕКТИВА 2012/29/ЕС
НАЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 25 ОКТОМВРИ 2012 ГОДИНА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА МИНИМАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ПРАВАТА, ПОДКРЕПАТА
И ЗАЩИТАТА НА ЖЕРТВИТЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, С КОИТО ДА СЕ ПОДОБРИ ДОСТЪПЪТ
ДО ПРАВОСЪДИЕ НА ЛГБТИ ЛИЦА

Въпреки положителното икономи- ческо развитие на България през последните няколко години и по- добряването на стандарта на живот, според докладите на международни организации България продъл жава да бъде едн от най-неблаго- приятните дър- жави в Европа по отношение на ЛГБТИ хората...

Анализ на съдебната практика, касаеща правата на ЛГБТИ лицата в Република България

Анализ на съдебната практика, касаеща правата на ЛГБТИ лицата в Република България

България се нарежда на едно от последните места в Европа по отношение на толерантност и приемане на ЛГБТИ хората1. Не съществува политик и политическа партия, която да се застъпва за правата на ЛГБТИ хората в страната, а политическото говорене е по-скоро хомофобско и преобладава речта на омразата, особено в последните години от страна на управляващата страната коалиция. В България 86% от хората, които са пострадали от престъпления от омраза...

Свободно движение на гражданите на Европейския съюз - права и предизвикателства пред еднополовите семейства в Република България.

Свободно движение на гражданите на Европейския съюз - права и предизвикателства пред еднополовите семейства в Република България.

Хомофобията и неравноправното третиране на ЛГБТИ хо- рата все още са широко разпространени в Европейския съюз. Индикаторите за равнището им в различните държави член- ки се различават и в някои държави положението е привидно по-добро, но данните сочат, че пълно равенство за тази група не е постигнато в нито една от тях. България е една от страни- те, в които ситуацията е най-неблагоприятна. С цел да хвърли....

Проучване на действащото българско законодателство на ниво законови нормативни актове по отношение на правата, предоставени на брачни двойки и на двойки от различен пол, живеещи във фактическо съжителство в сравнение с правата на двойки от еднакъв пол

Проучване на действащото българско законодателство на ниво законови нормативни актове по отношение на правата, предоставени на брачни двойки и на двойки от различен пол, живеещи във фактическо съжителство в сравнение с правата на двойки от еднакъв пол

Настоящото проучване е изработено от екип на Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ по поръчка на СДРУЖЕНИЕ "МЛАДЕЖКА ЛГБТ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВИЕ''. То отразява състоянието на действащото българско законодателство към 30 април 2018 г. Проучването не се ангажира с евентуална съдебна практика по прилагането на съответните идентифицирани разпоредби, но на съответните места, където е възможно противоречиво тълкуване от съдилищата или законът е неясен, това е посочено.

Престъпления и инциденти от омраза
доклад
на основа сексуална ориентация,
полова идентичност и изразяване на пола, извършени в България през 2017 г.

Престъпления и инциденти от омраза
доклад
на основа сексуална ориентация,
полова идентичност и изразяване на пола, извършени в България през 2017 г.

Настоящият доклад е продължение на про- екта Step up on reporting homophobic and transphobic violence („Постигането на по-голяма отчетност за хомофобско- то и трансфобското насилие“), подкрепен от ILGA-Europe, (Европейският регион на Международната асоциация за лесбийки, гей, бисексуални, транс и интерсекс). Целта на проекта бе да се даде възможност на ев- ропейските организации на гражданското общество на ЛГБТИ да следят по-последо- вателно и да докладват за престъпления- та и инцидентите на база хомофобска и трансфобска омраза.

MONITORING OF THE IMPLEMENTATION OF COMMITTEE OF MINISTERS’ RECOMMENDATION CM/REC (2010)5 ON MEASURES TO COMBAT DISCRIMINATION ON GROUNDS OF SEXUAL ORIENTATION OR GENDER IDENTITY

MONITORING OF THE IMPLEMENTATION OF COMMITTEE OF MINISTERS’ RECOMMENDATION CM/REC (2010)5 ON MEASURES TO COMBAT DISCRIMINATION ON GROUNDS OF SEXUAL ORIENTATION OR GENDER IDENTITY

Until 2018, Bulgarian government and institutions have never officially expressed a general position or support on LGBTI issues and the need for equal rights. The only legal act providing basic anti-discriminatory protection of LGBTI community in the country is the Anti-discrimination law. Although the domestic anti-discrimination legislation bans discrimination on sexual orientation grounds, as well as on any other ground, it makes no mention of the grounds of gender identity, gender expression or sexual characteristics.

запиши се за нашия нюзлетър

помогни ни да помогнем на повече хора

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
Logo_Small_white.png