доклади

Годишен доклад на
Младежка ЛГБТ организация „Действие“

Годишен доклад на
Младежка ЛГБТ организация „Действие“

Започнахме процес по разширяване, реорганизиране и подкрепа на Правната програма...

ПРЕПОРЪКИ
КЪМ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА,
ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДИРЕКТИВА 2012/29/ЕС
НАЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 25 ОКТОМВРИ 2012 ГОДИНА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА МИНИМАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ПРАВАТА, ПОДКРЕПАТА
И ЗАЩИТАТА НА ЖЕРТВИТЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, С КОИТО ДА СЕ ПОДОБРИ ДОСТЪПЪТ
ДО ПРАВОСЪДИЕ НА ЛГБТИ  ЛИЦА

ПРЕПОРЪКИ
КЪМ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА,
ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДИРЕКТИВА 2012/29/ЕС
НАЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 25 ОКТОМВРИ 2012 ГОДИНА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА МИНИМАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ПРАВАТА, ПОДКРЕПАТА
И ЗАЩИТАТА НА ЖЕРТВИТЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, С КОИТО ДА СЕ ПОДОБРИ ДОСТЪПЪТ
ДО ПРАВОСЪДИЕ НА ЛГБТИ ЛИЦА

Въпреки положителното икономи- ческо развитие на България през последните няколко години и по- добряването на стандарта на живот, според докладите на международни организации България продъл жава да бъде едн от най-неблаго- приятните дър- жави в Европа по отношение на ЛГБТИ хората...

Анализ на съдебната практика, касаеща правата на ЛГБТИ лицата в Република България

Анализ на съдебната практика, касаеща правата на ЛГБТИ лицата в Република България

България се нарежда на едно от последните места в Европа по отношение на толерантност и приемане на ЛГБТИ хората1. Не съществува политик и политическа партия, която да се застъпва за правата на ЛГБТИ хората в страната, а политическото говорене е по-скоро хомофобско и преобладава речта на омразата, особено в последните години от страна на управляващата страната коалиция. В България 86% от хората, които са пострадали от престъпления от омраза...

Свободно движение на гражданите на Европейския съюз - права и предизвикателства пред еднополовите семейства в Република България.

Свободно движение на гражданите на Европейския съюз - права и предизвикателства пред еднополовите семейства в Република България.

Хомофобията и неравноправното третиране на ЛГБТИ хо- рата все още са широко разпространени в Европейския съюз. Индикаторите за равнището им в различните държави член- ки се различават и в някои държави положението е привидно по-добро, но данните сочат, че пълно равенство за тази група не е постигнато в нито една от тях. България е една от страни- те, в които ситуацията е най-неблагоприятна. С цел да хвърли....

Проучване на действащото българско законодателство на ниво законови нормативни актове по отношение на правата, предоставени на брачни двойки и на двойки от различен пол, живеещи във фактическо съжителство в сравнение с правата на двойки от еднакъв пол

Проучване на действащото българско законодателство на ниво законови нормативни актове по отношение на правата, предоставени на брачни двойки и на двойки от различен пол, живеещи във фактическо съжителство в сравнение с правата на двойки от еднакъв пол

Настоящото проучване е изработено от екип на Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ по поръчка на СДРУЖЕНИЕ "МЛАДЕЖКА ЛГБТ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВИЕ''. То отразява състоянието на действащото българско законодателство към 30 април 2018 г. Проучването не се ангажира с евентуална съдебна практика по прилагането на съответните идентифицирани разпоредби, но на съответните места, където е възможно противоречиво тълкуване от съдилищата или законът е неясен, това е посочено.

Престъпления и инциденти от омраза
доклад
на основа сексуална ориентация,
полова идентичност и изразяване на пола, извършени в България през 2017 г.

Престъпления и инциденти от омраза
доклад
на основа сексуална ориентация,
полова идентичност и изразяване на пола, извършени в България през 2017 г.

Настоящият доклад е продължение на про- екта Step up on reporting homophobic and transphobic violence („Постигането на по-голяма отчетност за хомофобско- то и трансфобското насилие“), подкрепен от ILGA-Europe, (Европейският регион на Международната асоциация за лесбийки, гей, бисексуални, транс и интерсекс). Целта на проекта бе да се даде възможност на ев- ропейските организации на гражданското общество на ЛГБТИ да следят по-последо- вателно и да докладват за престъпления- та и инцидентите на база хомофобска и трансфобска омраза.

MONITORING OF THE IMPLEMENTATION OF COMMITTEE OF MINISTERS’ RECOMMENDATION CM/REC (2010)5 ON MEASURES TO COMBAT DISCRIMINATION ON GROUNDS OF SEXUAL ORIENTATION OR GENDER IDENTITY

MONITORING OF THE IMPLEMENTATION OF COMMITTEE OF MINISTERS’ RECOMMENDATION CM/REC (2010)5 ON MEASURES TO COMBAT DISCRIMINATION ON GROUNDS OF SEXUAL ORIENTATION OR GENDER IDENTITY

Until 2018, Bulgarian government and institutions have never officially expressed a general position or support on LGBTI issues and the need for equal rights. The only legal act providing basic anti-discriminatory protection of LGBTI community in the country is the Anti-discrimination law. Although the domestic anti-discrimination legislation bans discrimination on sexual orientation grounds, as well as on any other ground, it makes no mention of the grounds of gender identity, gender expression or sexual characteristics.