top of page

Други грантове

23_01_22BFJ_2x.png.webp

Мисия възможна

Минали проекти

5.png

Рейнбоу Хъб

Проектът „Рейнбоу Хъб“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 110 147 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната му цел е увеличаване на капацитета и мобилизиране на ЛГБТИ общността за застъпнически действия чрез поддържане на 8 групи за взаимопомощ в общностния център Рейнбоу хъб, обучения в застъпничество за участниците в групите и оказване на подкрепа за реализиране на застъпнически инициативи на всяка от групите. Осемте групи, които ще бъдат обхванати от проекта, са група на ЛГБТИ младежи BraveLab, QueerFem група на лесбийки и феминисти, група на транс и интерсекс хора, група на ЛГБТИ професионалисти, група на родители на ЛГБТИ младежи, група на ЛГБТИ живеещи с ХИВ, група на ЛГБТИ семейства, група “Правата в действие”.

5.png

Дъга над омразата

Основните цели на проекта “Дъга над омразата” са да се оцени приложимостта на Директива 2012/29/EC за нуждите на ЛГБТИ хората в България, да се разработи документ с предложения и препоръки за транспонирането на директивата и да се сигнализира за нарушения на европейското законодателство. Проектът предвижда осигуряването на дейности за изграждане на капацитет за професионалисти с пряк контакт с жертви на престъпления от омраза, повишаване на осведомеността за хомофобските и трансфобските престъпления от омраза и последиците от тях за ЛГБТИ общността и обществото като цяло, изграждането на нови коалиции, които да участват в консултативния процес с държавата и да обединят усилията си за промяна в политиката по отношение на престъпленията от омраза.

5.png

BrinkItOn- На ръба на приеманетo

Проектът “BrinkItOn - На ръба на приемането: Борба с дискриминацията чрез стратегизиране и овластяване на LGBTI общността в България” има за цел да се подобри социалното приемане на ЛГБТИ хора в България, както и да се идентифицират и анализират тенденциите и възприятията на обществото по отношение на ЛГБТИ хора чрез провеждане на изследвания и да се изгради капацитетът на ЛГБТИ движението за развитие на стратегическото планиране. По време на проекта ще бъде разработена първата Стратегическа рамка и план за действие на ЛГБТИ в България, която допълнително ще бъде използвана за овластяване на ЛГБТИ общността и нейните съюзници и мобилизиране на подкрепа за промяна.

5.png

Разработване на инструментариум за гражданско участие във формулирането, изпълнението и мониторинга на анти-дискриминационни политики в България"

Действие изпълнява проект „Разработване на инструментариум за гражданско участие във формулирането, изпълнението и мониторинга на анти-дискриминационни политики в България“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ чрез Европейския социален фонд.

5.png

Здрави, смели, горди

Проектът е насочен към подобряване на осведомеността на ЛГБТИ общността за психично здраве с особен акцент върху ЛГБТИ младежите. ЛГБТИ хората често нямат възможности за пълно включване и развитие в обществения живот и са заклеймени в собствените си семейства, което влияе много на младите хора. Фактори като тормоз и домашно насилие, цялостната стигматизация на общността на ЛГБТИ, липса на професионалисти и изградена система за помощ и подкрепа допринасят за много случаи на проблеми с психичното здраве сред младежите от ЛГБТИ общността.


Проектът се финансира от Обществения борд на Телъс Интернешънъл в България.

5.png

Заедно срещу дискриминациятa

Младежка ЛГБТ организация Действие изпълнява  проект „Разработване на инструментариум за гражданско участие във формулирането, изпълнението и мониторинга на анти-дискриминационни политики в България”. Проектът с номер №BG05SFOP001-2.009-0072 е финансиран по процедура №BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма „Добро управление“.

5.png

Платформа за докладване на престъпления от омраза

През 2019 г. Действие сключи договор с Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (OSCE/ ODIHR) за поддържане на платформа за докладване на престъпления от омраза.

5.png

Rainbow Shield

Проектът “Rainbow Shield: Повишаване на достъпа до правна защита на ЛГБТИ хората в България” цели да подобри правната защита на ЛГБТИ хората в България.


Проектът е финансиран по програма "Права, равенство и гражданство" (2014-2020) на Европейския съюз

5.png

Национална ЛГБТИ правна програма

Програмата предоставя безплатни консултации и правна помощ на ЛГБТИ лица, партньори, семейства и техните деца, жертви на престъпления от омраза, дискриминация или други инциденти с дискриминационен мотив сексуалната ориентация или изразяването на пола.


Проектът „Национална ЛГБТИ Правна програма“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 110 820 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

5.png

Queers напред!

Проектът „Queers напред!“ е младежки обмен и има за цел да предостави възможности пред младите queer хора, включително да ги подкрепи в прехода между образование и работа.

Централният въпрос на проекта е: Как да подготвим нашите млади за прехода и предстоящите промени в работната среда по-добре?


Финансирана по програма Еразъм + към JUGEND für Europa, Национална агенция Еразъм + Младежта в действие, Германия.

5.png

Лига на равнопоставеността

Лига на равнопоставеността е коалиция от организации, активисти и експерти, които работят за пълноправно участие на всички граждани в обществения живот, с фокус върху някои от най-изключените групи (роми, ЛГБТИ, глухи, хора с увреждания).


Проектът “Лига на равнопоставеността” е общ проект на Фондация “С.Е.Г.А.”, Младежка ЛГБТ организация Действие, Младежки клуб „Рома-Столипиново“ и

Фондация “Заслушай се”. Проектът се финансира по Програма Права, Равенство и Гражданство (2014-2020) на Европейската Комисия.

5.png

Лъчите на дъгата - младежка дъга в действие

“Лъчите на дъгата - младежка дъга в действие” е проект на Действие, който е ръководен изцяло от младежи. Проектът цели овластяване на младите ЛГБТИ хора и дава възможности за постигане на качествена промяна в местните общности чрез подобряване разбирането за солидарност, активно гражданство и социално включване. В рамките на проекта създадохме две общностни младежки групи - една в София и една в областен град в страната. Младежите взеха участие в организирането на събития в солидарност с местните общности . Участниците се включиха и в мрежови срещи с активисти с опит в младежката работа, организирането на общности и ЛГБТИ права. Добрите практики споделихме в наръчник за създаване на ЛГБТИ младежка група. Благодарение на дейностите по проекта достигнахме до над 100 човека в София и страната.

Проектът е финансиран от Европейския корпус за солидарност към Европейския съюз.

bottom of page