Tекущи проекти

Blank_Top_edited.png

ЛидерЛандия

Минали проекти

5.png

Лъчите на дъгата - младежка дъга в действие

“Лъчите на дъгата - младежка дъга в действие” е проект на Действие, който е ръководен изцяло от младежи. Проектът цели овластяване на младите ЛГБТИ хора и дава възможности за постигане на качествена промяна в местните общности чрез подобряване разбирането за солидарност, активно гражданство и социално включване. В рамките на проекта създадохме две общностни младежки групи - една в София и една в областен град в страната. Младежите взеха участие в организирането на събития в солидарност с местните общности . Участниците се включиха и в мрежови срещи с активисти с опит в младежката работа, организирането на общности и ЛГБТИ права. Добрите практики споделихме в наръчник за създаване на ЛГБТИ младежка група. Благодарение на дейностите по проекта достигнахме до над 100 човека в София и страната.

Проектът е финансиран от Европейския корпус за солидарност към Европейския съюз.

5.png

Младежи за социална промяна

Проектът има за цел да повиши осведомеността за тревожните резултати при приемането на ЛГБТИ хора и последствията от тях, включително 95% от ЛГБТИ студенти, които съобщават, че са преживели или са станали свидетели на хомофобски и/или трансфобични атаки и забележки. Проектът също така цели и повишаване на чувствителността на широката общественост за подкрепе на ЛГБТИ общност като цяло и в частност на ЛГБТИ младежите.

Общата осведоменост беше повишена чрез публични акции в София и чрез медийно отразяване на следните действия: ангажиране на група ЛГБТИ активисти в процеса на вземане на решения и предоставяне на необходимите им умения да излязат със собствени творчески решения чрез организиране на семинар, ръководен от Светла Баева - утвърден активист, който работи в областта на творческия активизъм от години. Групата разработи собствени атрактивни визуализации за брошури и тениски. Групата се включи с 5 публични акции, чрез които достигна до над 500 души, като раздаде брошури и разговаря с тях относно правата на ЛГБТИ граждани и конкретно ЛГБТИ младежи.

 

Проектът се финансира се от Черноморския тръст за регионално сътрудничество. 

5.png

Проучване на действащото българско законодателство на ниво законови нормативни актове по отношение на правата, предоставяни на брачни двойки и на двойки от различен пол, живеещи във фактическо съжителство в сравнение с правата на двойки от еднакъв пол

Настоящото проучване е изработено от екип на Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ по поръчка на Действие. То отразява състоянието на действащото българско законодателство към 30 април 2018 г. Проучването не се ангажира с евентуална съдебна практика по прилагането на съответните идентифицирани разпоредби, но на съответните места, където е възможно противоречиво тълкуване от съдилищата или законът е неясен, това е посочено.

Настоящото проучване идентифицира правата и съответно задълженията, предоставени на лицата, част от семейни двойки или двойки от различен пол, живеещи във фактическо съжителство  (или респективно на едно от лицата в брак/фактическо съжителство) на база на правните последици, свързвани с някои основни дефиниции, които се асоциират с брак и семейни отношения. Такива са например „брак“, „семейство“, „домакинство“, „съпруг/съпруга/съпрузи“, „Фактическо съжителство на съпружески начала“ и негови производни. Настоящото проучване не се ангажира с изчерпателност, относно възможното неравноправно положение на разнополови съжителстващи двойки спрямо еднополови съжителстващи двойки, доколкото същото е ограничено до проучване на нормативната уредба на законово ниво, а неравноправно положение е възможно да бъде въведено и чрез подзаконови актове. От друга страна, възможно е неравнопоставеност да следва не директно от правните последици на основните свързани със семейни отношения институти, а от цялостното приложение на различни институти, имащи по-скоро косвено отношение към разглеждания проблем.

5.png

LoveMoves

Проектът LoveMoves е инициатива на Действие и стартира през 2017 г. Целта на проекта е да се анализира правната и политическата среда, практиките и нагласите на обществените власти по отношение на правата на еднополовите двойки, признати в друга юрисдикция на ЕС, когато те са в България. Да съберем личен опит от еднополови двойки, признат в друга юрисдикция на ЕС, когато са в България. Да подготви почвата за основана на доказателства социална и политическа мобилизация на подкрепата за правата на еднополовите двойки.

Проектът е финансиран по Програма Права, Равенство и Гражданство (2014-2020) на Европейската Комисия.

Запознай се отблизо с проекта на lovemovesbg.eu/

5.png

Заедно за правата на ЛГБТИ в България

Проектът „Заедно за правата на ЛГБТИ в България“ повиши чувствителността към многобройните форми на дискриминация и предразсъдъци, с които се сблъскват ЛГБТИ хората в България сред учители, политици, бизнес лидери, лидери на гражданското общество и родители на ЛГБТИ младежи. Чрез проекта достигнахме до 300 неправителствени организации, 600 учителя, и десетки политици, бизнес лидери и лидери на гражданското общество. Комуникационната кампания на проекта достигна до над 1 милион души в цялата страна. Проектът се изпълнява от консорциум в състав: Фондация „Работилница за граждански инициативи“, Български дарителски форум, Българско училище за политика „Д.Паница“, Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, Фондация „Глас България“ и Действие. Партньорите по проекта, работещи в различни сфери, се обединяват за реализиране на широка информационна кампания сред техните целеви групи в подкрепа на равнопоставеността на ЛГБТИ хората в България. Проектът е финансиран по Програма Права, Равенство и Гражданство (2014-2020) на Европейската Комисия.

5.png

Двустранно сътрудничество с Норвегия в сферата на ХИВ

В края на 2017 г. Действие обмени опит, добри практики и ноу-хау с Норвегия по отношение на политики за превенция и лечение на ХИВ в следните три основни насоки:

  • Политики и практики по превенция на заразяване с ХИВ с фокус върху инициативи за тестване, както и използване на PrEP и PEP;

  • Политики и практики по осигуряване на качествено лечение и достоен живот на хора с вируса на ХИВ;

  • Инициативи и практики по организиране и овластяване на хората, живеещи с вируса на ХИВ.

Проектът беше финансиран Фонд за двустранно сътрудничество на програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“ на Министерство на здравеопазването. 

5.png

Мониторинг на прилагането на Препоръка CM/REC (2010)5 на Комитета на министрите за мерки за справяне с дискриминацията, основана на сексуална ориентация и полова идентичност

През 2018 г. Съветът на Европа предприема преглед на прилагането на Препоръката в страните-членки, като проучва произхождащите от прилагането ѝ промени, които всяка държава е реализирала. Паралелно с официалния преглед, неправителствени организации бяха поканени от Съвета на Европа да извършат паралелно проучване и да изготвят съпътстващ доклад. В България докладът беше изготвен от екипа на Действие. 

5.png

Rainbow Over Hate with American Bar Association

Проектът е финансиран от “Justice Works” program на Американската асоциация на юристите (American Bar Association). В рамките на проекта осъществихме първото по рода си обучение на служители на МВР за реагиране при престъпления от омраза по хомофобски и трансфобски подбуди. В обучението взеха участие 54 полицейски служители и имаше представители от 27 ОД на МВР в страната. Наши лектори бяха Комисия за защита от дискриминация, Академия на МВР, Красимир Кънев от Български хелзинкски комитет, Marja Lust и Yanitsa Bakalova от Pink Police от Холандия, Goran Staton от Hate Crime Unit Forces на Полицията в Швеция, Борислав Димитров - правозащитник. Фасилитатор на събитието беше Мария Алкалай.

Тридневният семинар, който се проведе в Хотел Акватоник във Велинград, се осъществи с финансовата помощ на Justice Works program на American Bar Association с подкрепата на Американско посолство и Министерство на вътрешните работи.

5.png

Събиране на данни за престъпления от омраза

Настоящият доклад е съставен въз основа на събраните от Действие данни за престъпления от омраза, насочени към ЛГБТИ хора в България. Данните са събрани от май до октомври 2017 г. чрез въпросник за пострадали лица и за свидетели, разпространен онлайн през комуникационните канали на организацията. В допълнение към въпросниците, представители на Действие осъществиха редица срещи с отделни пострадали лица и свидетели на престъпления, със самата ЛГБТИ общност, с представители на неправителствения сектор, полиция, прокуратура, съдии и граждани.

Проектът е осъществен с финансовата и методологическа подкрепа на ILGA-Europe. Чрез него се позволи документиране на нови инциденти и бъдещ мониторинг на престъпленията от омраза срещу ЛГБТИ на национално равнище. 

5.png

Сравнителен анализ на законодателството за престъпления от омраза

Проектът “Сравнителен анализ на законодателството за престъпления от омраза” представлява сравнителен анализ на законодателството на 3 различни държави, касаещо престъпления от омраза. Сравнителният анализ обхваща САЩ, Унгария и Албания. Проектът е съвместна дейност на “Действие” и е изготвен за работната програма на Американската асоциация на юристите (American Bar Association) в сектор „Правосъдие“ от адвокатска кантора „Covington & Burling, LLP“.  Становищата, изразени в настоящия документ, не са одобрени от Камарата на делегатите или от Управителния съвет на Американската асоциация на юристите и следователно не следва да се тълкуват като представляващи политиката на Американската асоциация на юристите.

5.png

L.E.A.D.

Проектът е насочен към обединяване на ЛГБТИ активисти от 6-те най-големи градове на България – София, Благоевград, Варна, Бургас, Велико Търново и Пловдив. Чрез проекта се осъществиха няколко последователни обучения на ЛГБТИ хора как да се включат в движението, как да организират събития в населените места извън София. В обучението взеха участие 20 млади хора. В резултат на проекта бяха организирани събития в Благоевград (посетено от над 70 човека), Варна, Бургас и Велико Търново. Поради съображения за сигурност събитието, планирано за Пловдив не можа да бъде осъществено. 

5.png

Книга “Смелостта да бъдеш”

Книгата е поредица от разкази на открити и утвърдени в българското общество ЛБТ жени, финансиран от Български фонд за жените. В нея се поставят въпроси от това какво е да си ЛГБТИ човек в България? Какво е да си ЛБТ жена в България? А какво е да си успяла ЛБТ жена в България? И какво е успех? Колко струва този ус­пех? 

 

“Въпросите са много... Отговорите по­някога са плашещи, често жестоки, но винаги искрени и в крайна сметка - изпълнени с надежда.

В тази малка книга сме събрали историите на няколко ЛБТ жени в България. В тази малка книга разказваме за техния най-огромен успех....смелостта. Смелостта да отстояваш. Смелостта да покажеш лицето си... Смелостта да бъдеш и обичаш!”

 

Книгата включва историите на 10 успели ЛБТ жени и е принтирана в печат от 1000 бройки, които са разпродадени в рамките на няколко месеца, като поръчките са от цялата страна.