Нашите книги

Smelostta_Da_Budesh_Reoditel.png

Смелостта да бъдеш родител
2021

Издаването на книгата „Смелостта да бъдеш родител“ и изследването към него е част от по-голяма тема, за която в Действие работим от години – а именно темата по социалното включване на ЛГБТИ хората в обществото чрез даване на възможност за споделяне на разкриването, приемането, равноправието.

Разказването на историите на нашите родители дава и една по-широка перспектива, а именно перспективата на израстването (на децата) и на подкрепата (от родителите), защото по няка- къв начин в крайна сметка всички сме едновре- менно и деца, и родители. Но и перспективата на безусловната обич и приемането като цяло.

SmelosttaDaBudesh2.png

Смелостта да бъдеш: част втора
2021

Тази книга е опит да се счупят кате- горизациите и предразсъдъците към ЛГБТИ хората в България. В нея са събрани единайсет истории на двойки или отделни личности, които, с помощта на правната програма на Младежка ЛГБТ органи- зация „Действие”, са намерили сили да променят не само хода на личната си история, но и обществото като цяло.

 

Това са разкази за изпитания, но и за преодоляване- то им, разкази за дискриминация, но и за борбата с нея, разкази за институционално пренебрежение, но и за спечелени битки. Това са разказите на хора, които се борят активно за правото си да живеят в среда на сигурност и приемане.

 

Хора, които имат смелостта да бъдат.

Теодор Иванов

MoetoRazkrivane.png

Моето разкриване

В тази малка книжка са събрани едни мащабни по своята значимост
теми, които пряко или косвено засягат безброй много хора и съдби.

Представени са лично, човешки, без често съпровождащите ги в пуб-
личното пространство празно многословие, пошла сензационност и

грубо противопоставяне. Защото в своята същност те са именно таки-
ва – лични и човешки.

Хората, чиито истории ще прочетете, описват преживяванията си
още от най-ранна възраст до настоящия момент и отвъд, връщат се
към болезнени спомени и разказват забавни моменти, споделят за
разочарованието, което ги е наранило, и за подкрепата, която им е
дала сили. Те са родени по различно време, отрасли са на различно
място, имали са различен житейски път. Всички те обаче са открили
в себе си смелостта да преодолеят вътрешните страхове, да устоят на
външните реакции и да се стремят да живеят честно и открито.