Дело пред Съда на Европейския съюз

Бебето Сара е оставено от България в риск да остане без гражданство заради дискриминация въз основа на сексуалната ориентация на нейните родители

Делото, което е висящо пред Съда на Европейския съюз (СЕС) V.M.A. v Stolichna Obsthina, Rayon ‘Pancharevo’ (C-490/20), касае дете, родено в Испания в семейството на българска и великобританска гражданка. При раждането си детето е получило акт за раждане, в който са вписани двете ѝ майки, но без да се уточнява коя е биологичната майка на детето (пример за добра практика от страна на Испания, която отчита връзката на детето и с двамата му родители). 


По действащите закони на Испания детето не може да придобие испанско гражданство, защото нито една от майките му не е испанска гражданка. На момиченцето е отказано и британско гражданство, защото по действащите закони на Великобритания гибралтарската му майка не може да предаде гражданство. По същото време българската майка подава документи за издаване на акт за раждане на Сара в България, за да може тя да придобие българско гражданство. Столична община указва на българската майка да предостави доказателства, съдържащи информация относно произхода на детето по отношение на неговата биологична майка. След като В.М.А. отказва да предостави такава информация, Столична община отказва да издаде акт за раждане на бебето Сара, позовавайки се на факта, че две майки не могат да имат биологично дете и че издаването на такъв акт за раждане би противоречал на обществения ред, тъй като България не признава браковете на лица от един и същи пол, сключени в чужбина. 

Важно е да се отбележи:

 • В резултат от отказа на Столична община да издаде акт за раждане на бебето Сара, Столична община оставя дете в риск да остане без гражданство само въз основа на сексуалната ориентация на неговите родители; 

 • Искането на Столична община към молителката В.М.А. да предостави информация относно биологичния родител на бебето Сара НЕ СЕ основава на нито един действащ законов или подзаконов акт в България. 

 • Искането на Столична община да се предостави информация досежно биологичния произход на детето е дискриминативно и цели да дискриминира детето на основа сексуалната ориентация на неговите родители. 

 • Към момента бебето Сара не притежава лични документи и не може да напуска страната, където е родена (Испания), за да посети роднините си в България и Великобритания. В резултат на това в момента, в който С. Дж. К. А. навърши необходимата възраст за започване на училище и/или детска градина, тя няма да може да постъпи в тези учреждения в Испания (която е държавата на обичайното ѝ местоживеене), защото няма да има гражданство.

 • Отказът за издаване на български акт за раждане, в който да фигурират двамата родители на детето, създава съществени рискове за засягане на правната сигурност и различна идентичност на бебето Сара в държавите членки в ЕС.

Факти по процедурата: 

 1. На 29 януари 2020 г. В. М. А. входира молба до Столична община – район Панчарево за съставяне на български акт за раждане на собственото си дете С. Дж. К. А.

 2. На 7 февруари 2020 г. с писмо на В. М. А. е указан 7-дневен срок, в който следва да предостави доказателства, съдържащи информация относно произхода на детето по отношение на неговата биологична майка. 

 3. На същия ден В. М. А. входира молба, с която заявява, че такава информация не може и не е задължена да докаже по нито един действащ в РБ закон и подзаконов акт. 

 4. На 5 март 2020 г. Столична община – район Панчарево предоставя отказ за издаване на български акт за раждане, в който да бъда отразено раждането на С. Дж. К. А. и в който да бъдат записани двамата ѝ родители – В. М. А. и К. Дж. К., обективиран в писмо.

 5. На 03.04.2020 г. В. М. А. чрез пълномощничката си и нейна майка – С. В. С.-А., подава жалба до Административен съд София – град срещу отказа на Столична община – район „Панчарево“, обективиран с писмо, да бъде издаден български акт за раждане на детето С. Дж. К. А. съобразно издадения испански акт за раждане. 

 6. На 02 октомври 2020 г. Административен съд София – град решава да спре делото пред АССГ и да изпрати преюдициално запитване със съответните въпроси до Съда на Европейския съюз. 

Основни опорни точки защо на бебето Сара следва да бъде издаден акт за раждане от страна на българските власти

Въпросът за националната и конституционна идентичност на България

Изпращайки делото за преюдициално запитване до СЕС, АССГ поставя два въпроса от изключителна важност. Първият въпрос, който националният съд поставя пред СЕС, е дали българските власти могат да откажат издаването на акт за раждане на дете само въз основа на това, че молителят отказва да предостави информация досежно коя е биологичната майка. Вторият въпрос пред СЕС касае баланса между националната и конституционна идентичност на държавите членки (чл. 4 (2) от ДЕС) от една страна и правото на личен и семеен живот и висшия интерес на детето (чл. 7 и 24 (2) от Хартата на основните права на ЕС) от друга. 


Несъмнено правилата за гражданско състояние са от компетентността на държавите членки и ЕС следва да зачита тази националната идентичност. Понятието „национална идентичност“ обаче не може да бъде използванео безконтролно от държавите членки и не може да служи, за да се мотивират актове на дискриминация и нарушаване на права на определена група от населението – ЛГБТИ лицата. Напротив, за да се позовават на националната си и конституционна идентичност, държавите членки следва да докажат, че е налице достатъчно сериозна заплаха, която да оправдава ограничаването на фундаментални за Съюза права. Настоящият случай очевидно не е такъв. По никакъв начин не може издаването на акт за раждане на едно бебе, в който да фигурират двамата му родители, които се е случило да бъдат от един и същи пол, да бъде прието като сериозна заплаха за държавата България.

Отказът на европейско гражданство

Отказът на компетентните български власти да издадат български акт за раждане на основата на испанския акт за раждане, в който фигурират две лица от един и същи пол, лишава Сара както от българско, така и от европейско гражданство, с което се ограничава правото на свободно движение на гражданин на Съюза заради съществуващи в нормативната уредба на държавата по произход на единия му родител ограничения, което съставлява нарушение на чл. 20 и чл. 21 от ДФЕС. Отказвайки да издадат български акт за раждане на детето и отказвайки признаване на произхода му по майка, която легитимно фигурира в издадения от Испания акт за раждане, българските власти нарушават правото на свободно движение на европейски гражданин, нарушат правото на личен и семеен живот и правото на създаване на семейство на основа сексуална ориентация, с което се нарушават основните принципи, на които е изграден Европейският съюз

Право на създаване на семейство и защита на личния и семеен живот

В.М.А. и К.Дж.К. имат законно сключен брак в задграничната територия на Великобритания – Гибралтар (сключен докато Великобритания е част от ЕС през 2018 г.).


Съгласно испанското законодателство две жени, които имат законно сключен граждански брак, по време на който се роди дете, се считат за съвместни родители на това дете (чл. 44, пара. 5 от Закон за гражданската регистрация от 2011 г. – Artículo 44, para. 5 desde Ley Registro Civil de 2011 – También constará como filiación matrimonial cuando la madre estuviere casada, y no separada legalmente o de hecho, con otra mujer y esta última manifestara que consiente en que se determine a su favor la filiación respecto al hijo nacido de su cónyuge). Следователно, според испанското законодателство и двете жени се възприемат за майки на детето и имат равни права. 


Следователно, непризнаването на законно сключения брак на В.М.А. и К.ДЖ.К. и роденото по време на него дете, чийто произход е установен от властите в Испания с издадения акт за раждане, в който фигурират две лица от един и същи пол, нарушава правото им на личен и семеен живот, гарантирано от чл. 7 и 9 от Хартата на основните права на ЕС. Тук е важно да се подчертае, че семейните отношения, изградени в друга държава членка, са гарантирани и от ЕКПЧ и от юриспруденцията на ЕСПЧ (Орланди и др. с/у Италия, жалби № 26431/12; 26742/12; 44057/12 и 60088/12, решение от 14.12.2017 г.; Пажич с/у Хърватска (жалба № 68453/13, решение от 23 май 2016 г.). 

Неравно третиране и дискриминация въз основа на сексуалната ориентация

Важно е да бъде отбелязано, че българските административни органи не изискват доказване на биологични родители в идентични случаи, когато български граждани или български и друг гражданин от различен пол изискват издаване на български акт за раждане от българските административни власти въз основа на издаден от друга държава членка акт за раждане. Не се изисква доказване на биологичен произход от родител нито в случай на раждане в чужбина, нито в случай на осиновяване в чужбина. Когато искането за издаване на български акт за раждане е входирано от двама родители от различен пол, допълнителни ограничения досежно същото не се поставят. Съответно, отказът на българските административни органи в конкретния случай следва да бъде разгледан като отказ от равно третиране на лица, основан на разграничаването им с оглед на тяхната сексуална ориентация, и съответно съставлява нарушение на чл. 20 вр. чл. 21, пар. 1 ХОПЕС.  

Висшият интерес на детето

В конкретния случай следва да бъде разгледан и висшият интерес на детето. Разпоредбата на чл. 24 от ХОПЕС е пряко вдъхновена от Конвенцията за правата на детето, включително и относно правната сила на основни за Конвенцията принципи, какъвто е „висшият интерес на детето“. Висшият интерес на детето изисква правата и интересите на детето да бъдат поставени на първостепенно място при решаване на въпроси, касаещи самото него. 


Оспорваният отказ, както и изискването от страна на българските власти за разкриване на биологичния родител на детето С. Дж. К. А., без такова задължение да се вменява от нито една разпоредба на българското право, носи неравно третиране както по отношение на сексуалната ориентация на родителите, така и по отношение на семейното положение на същите тези родители, а резултат от това неравно третиране се явява и неравното третиране на de jure гражданин на ЕС, а именно детето С. Дж. К. А. 


В резултат на отказа на компетентните български власти да издадат български акт за раждане на основата на испанския акт за раждане, в който фигурират две лица от един и същи пол, детето С. – европейска гражданка, остава без право да упражни своето европейско гражданство. 


В резултат на това в момента, в който С. Дж. К. А. навърши необходимата възраст за започване на училище и/или детска градина, тя няма да може да постъпи в тези учреждения в Испания (която е държавата на обичайното ѝ местоживеене), защото няма да има гражданство. 


В допълнение, отказът от издаване на български акт за раждане, в който да фигурират двамата родители на детето, създава съществени рискове за засягане на правната сигурност и различна идентичност в държавите членки в ЕС. С последното съответно се засягат или в бъдеще биха се засегнали правата на детето С. относно семейноправните и наследствените ѝ отношения с родители ѝ. Респективно, това положение ще породи възможност за оспорване на различни настъпили и бъдещи последици, които правото на други държави членки приема за правно установени или правно възможни. Така например, в интерес на детето е да има двамата си родители записани в акта си за раждане, да може да наследява и двамата си родители, да може да живее със своите родители и да поддържа лични отношения с тях, да получава издръжка от двамата си родители. Важно относно висшия интерес на детето е също така и тези му права да бъдат налични във всички държави, с които то има правна връзка, тоест да съществува приемственост между държавите относно това (Конвенция за правата на детето; Решение от 2 октомви 2003 г., Garcia Avello, С-148/02, EU:C:2003:539). Същото се поставя и като изискване в годишния доклад за 2015 г. на Върховния комисар по правата на човека на ООН (Препоръка A/HRC/31/29). 


Висшият интерес на детето е то да не бъде оставено без гражданство заради широкото право на преценка, което държавите членки биха имали досежно определяне на правилата за установяване на произход.