top of page
  • Снимка на автораDeystvie

Административен съд - Кърджали отмени отказ за вписване на две майки в акта за раждане на детето им

Актуализирано: 15.03Все повече административни съдилища в България съобразяват решенията си с постановеното решение на СЕС - “Бебе Сара” (С-490/20), а Върховен административен съд упорито пренебрегва правото на ЕС. В резултат от “Действие” сме подали 6 (шест) жалби до Европейската комисия за неизпълнение на правото на Съюза и за стартиране на наказателна процедура срещу РБ. 

Бояна и Анелия се запознават и влюбват в България. След няколко години заминават в Австрия, където решават да разширят семесйвтото си. Така през 2022 г. на бял свят се появява синът им Алекс. На детето е издаден австрийски акт за раждане, в който са вписани и Бояна, и Анелия като родители. Алекс не може да придобие австрийско гражданство, защото според чуждестранните власти децата получават гражданството си от родителите.

Двете майки подават молба в общината си по постоянен адрес в България за издаване на български акт за раждане. От общината не пристига никакъв въпреки задължението за произнасяне. С това си мълчание административният орган заявява, че отказва да издаде български акт за раждане и да признае гражданството на Алекс.

Мълчаливият отказ е обжалван от правния екип на “Действие” пред Административен съд - Кърджали, мотивирайки се, че българският произход на детето е безспорен, тъй като и двете майки са български гражданки, и акт за раждане трябва да бъде издаден заради задължението на България, произлизащо от решението по делото “Бебе Сара” (С-490/20) пред Съда на Европейския съюз.

На 08.01.2024 г. Административен съд - Кърджали постанови решение, с което отменя отказа на общината и дава указания за издаване на български акт за раждане на Алекс, в който да са вписани и двете му майки:

“Издаването на акт за раждане на дете, в който да са вписани две лица от един и същипол и съответно признаването на връзката на произход между детето и всяко от тезидве лица не нарушава националната идентичност, нито застрашава обществения ред.”

В решението си съдът констатира, че детето безспорно има българско гражданство, предадено от родителите му. Съответно момчето е и гражданин на Европейския съюз.

Съдът отбелязва, че въпреки, че задължението за българските власти, произтичащото от решението на СЕС по дело С-490/20, е само за издаване на личен документ (лична карта или паспорт), такъв документ не може да бъде съставен без наличието на акт за раждане. 

От друга страна, отказът за издаване на акт за раждане следва бъде дискриминационен поради сексуалната ориентация на родителите съгласно Конвенцията за правата на детето. Зачитането на правото на семеен живот по същество се характеризира с възможността дете и родител да живеят съвместно, при условия, сравними с тези на другите семейства, като не трябва се прави разлика на основание пола на родителите.

Често по подобни дела, които правния екип на “Действие” води, основният довод на общините е, че единната система за гражданска регистрация не позволява вписването на двама родители от един и същи пол. По този повод Административен съд - Кърджали заключава:

“Обстоятелството, че в образеца на акта за раждане се отразяват данни за майка и баща не е основание за отказ да се регистрира акта за раждане на детето, тъй като формалните пречки не следва да имат приоритет пред правата на детето.”

Решението на Административен съд - Кърджали не е окончателно и подлежи на обжалване от общината в 14-дневен срок.

След решението на Съда на ЕС по делото на бебе Сара по заведените от “Действие” дела, касаещи издаване на акт за раждане с вписани двамата родители от един и същи пол, значително по-голяма част от решенията на административните съдилища са в изпълнение на задълженията на България, произтичащи от решението на СЕС, и в полза на жалбоподателите - родителите на деца, родени и отглеждани в ЛГБТИ семейства. За жалост, при касационно обжалване от страна на общините Върховен административен съд си затваря очите, както за задълженията на България като държава членка на ЕС, така и за висшия интерес на децата и тяхното право да имат гражданство, да имат юридическа връзка с родителите си и да живеят в семейство, което е признато от закона.

От април до ноември 2023 г. правният екип на “Действие” е подал 6 жалби до Европейската комисия за нарушаване на правото на ЕС и конкретно нарушение на задълженията на държавите членки, произтичащи от “Бебе Сара” (С-490/20). Целта на тези жалби е да се докаже системност на нарушението и срещу България да бъде стартирана наказателна процедура. 


Правният екип на “Действие” продължава всекидневно да предоставя правна помощ на ЛГБТИ семейства, да води дела пред национални и международни съдилища и да подава жалби пред Европейската комисия за нарушения на законодателството на ЕС.


Ако сте жертва на дискриминация, свържете с нас! 

 


Инициатива “ЛГБТИ права в Действие” се изпълнява в рамките на проект „Права и ценности“ и е финансирана от Европейския съюз и фондация „Институт Отворено общество – София“ (ИООС).


Този статия е създаден в рамките на инициатива "ЛГБТИ права в Действие, финансирана от Европейския съюз и фондация „Институт Отворено общество – София“ (ИООС). Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) или на ИООС. Нито Европейският съюз, нито EACEA, нито ИООС могат да бъдат държани отговорни за тях.


135 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page