top of page

Платформа за активни граждани "Лидерландия"

Времева рамка:

текущ - април 2024 г.

Цели:

Liderlandia-Mark-RGB.png

Цел на проекта е да създаде среда за систематично и целенасочено гражданско образование на младежи (18-30 г.), които са представители на уязвими групи (ЛГБТИ хора, роми, глухи) и доброволци към гражданските организации, както и да обучи посланици на добра воля (фасилитатори) за провеждане на организирани обучения с лидери (активни граждани) и да насърчи промяната на национални/местни политики и правила чрез подкрепа за реализиране на кампании.

Платформата се състои от четири модула:

  • Модул 1 История на социалните движения по света и у нас;

  • Модул 2 - Основи на правото и правни инструменти за борба с дискриминация;

  • Модул 3 - Умения за активно гражданство;

  • Модул 4 - Изграждане на кампании.


Младежите преминават през обучителните модули в онлайн среда, подкрепяни и насърчавани от фасилитаторите. Курсът на обучение завършва с разрабoтване на план за кампания от участниците в обучителната платформа. След провеждане на конкурс, седем от тези кампании ще бъдат одобрени за изпълнение. Онлайн платформата в отделни свои компонентни или в цялост би могла да служи като помощен материал в работата на учители и обучители в системата на формалното и неформално гражданско обучение също и на хора в училищна възраст.

Проектът „Платформа за активни граждани "ЛидерЛандия"“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 62 200 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП..

 www.activecitizensfund.bg

bottom of page