top of page
  • Снимка на автораDeystvie

Легализиране на документи в България


Легализиране на официални документи, издадени от чужбина


За да се считат за официални документи на територията на България, официалните документи, издадени от чужда държава, следва да бъдат “легализираани”, като се използват някои от способите за това, описани по-долу. Тук ще разгледаме какви действия следва да се предприемат, за да да бъде призната официалната сила на актовете за раждане и свидетелствата за брак, които произхождат от друга държава.


Акт за раждане

Ако документът за раждане произхожда от държава, с която Република България:

- има сключен договор за правна помощ, в който изрично се предвижда освобождаване от легализация на документите за гражданско състояние, тогава чуждестранния документ за раждане може да бъде ползван директно, без каквато и да е друга заверка.

- ако документът за раждане произхожда от държава, с която няма сключен договор за правна помощ, но същата е страна по Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, по която Конвенция страна е и Република България, то в тези случаи чуждестранния акт за раждане следва да бъде снабден със заверка „апостил”. Подробна информация за държавите, страни по конвенцията, както и за издаващите "апостил" органи на всяка държава, може да се получи на интернет-адрес: www.hcch.net. След поставянето на апостил на документа, същият ще следва да бъде преведен от преводач, чийто подпис след това е заверен. - в случаите, при които няма договор за правна помощ, предвиждащ освобождаване от легализация на документи за гражданско състояние, или чуждата държава не е страна по Хагската конвенция, тогава актът за раждане следва да носи заверката на Министерство на външните работи на чуждата държава. Посочената заверка следва да бъде удостоверена от българското дипломатическо/консулско представителство в тази държава, или при липса на българско представителство – от това българско представителство в друга държава, което е акредитирано за чуждата държава, издала акта за раждане. Ако в съответната държава няма дипломатически отношения, легализацията на акта за раждане се извършва от българското дипломатическо/консулско представителство в трета страна, където има представителство и на държавата, от която произхожда акта за раждане. В този случай акта за раждане трябва да има заверка на представителството на държавата, от която изхожда акта за раждане, както и на Министерство на външните работи на третата държава, в която се намира чуждото и българското представителство.

Във всеки един от гореизброените случаи, за да може да бъде представен и ползван на територията на Република България чуждестранния акт, следва да бъде направен и превод на документа от преводач, чийто подпис след това да бъде заверен.


Свидетелство за сключен брак

При сключване на брак извън територията на Република България, следва да уведомим за това съответното посолство/консулство, където живеем или директно общината ни по постоянен адрес, като представим акт за сключен брак.


Ако документът за брак произхожда от държава, с която Република България:

- има сключен договор за правна помощ, в който изрично се предвижда освобождаване от легализация на документите за гражданско състояние, тогава чуждестранния документ за брак не е необходимо да се легализира;

- ако документът за брак произхожда от държава, с която няма сключен договор за правна помощ, но същата е страна по Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, по която Конвенция страна е и Република България, то в тези случаи чуждестранния акт за брак следва да бъде снабден със заверка „апостил”. Подробна информация за държавите, страни по конвенцията, както и за издаващите "апостил" органи на всяка държава, може да се получи на интернет-адрес: www.hcch.net. След поставянето на апостил на документа, същият ще следва да бъде преведен от преводач, чийто подпис след това е заверен.


- ако няма договор за правна помощ, предвиждащ освобождаване от легализация на документи за гражданско състояние, или чуждата държава не е страна по Хагската конвенция, тогава актът за брак следва да носи заверката на Министерство на външните работи на чуждата държава. Посочената заверка следва да бъде удостоверена от българското дипломатическо/консулско представителство в тази държава, или при липса на българско представителство – от това българско представителство в друга държава, което е акредитирано за чуждата държава, издала акта за брак. В случаите, в които няма дипломатически отношения, легализацията на акта за брак се извършва от българското дипломатическо/консулско представителство в трета страна, където има представителство и на държавата, от която произхожда акта за брак. В този случай акта за брак трябва да има заверка на представителството на държавата, от която изхожда акта за брак, както и на Министерство на външните работи на третата държава, в която се намира чуждото и българското представителство.


Актове за раждане и брак, издадени в страни-членки на Европейския съюз

По отношение на документите, издадени на територията на държава-членка на Европейския съюз действа специален Регламент, който е със силата на закон във всички държави-членки. Това е Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012). Според Регламента актовете за раждане са освободени от каквито е и да било други процедури по легализация, както и от превод, ако те са придружени от т.нар. стандартно многоезично удостоверение.


Описаните по-горе процедури са свързани единствени и само с установяване на официалната сила на документите за раждане и брак. Спазването на тези процедури не влече автоматично и признаването на правните последици от документите. За да получите информация относно правните последици на издадените актове за раждане на децата ви или сключения от вас брак в чужбина, може да се свържете за консултация с Правната програма на Младежка ЛГБТ Организация “Действие”.

Правната програма на Младежка ЛГБТ Организация “Действие” предоставя безплатна правна помощ и консултации на ЛГБТИ лица. Връзка с нас може да се осъществи лесно чрез онлайн правната платформа.


От май 2021 г. работата на Правната програма е подкрепена и от Фонда за равни права (Equal Rights in Action Fund)


304 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page