top of page
  • Снимка на автораDeystvie

Данъчни облекчения за млади ЛГБТИ семейства

В последните години в България все повече еднополови двойки живеят открито и създават семейства. В немалко случаи двойките от България сключват брак зад граница, което и влече правни последици за българските органи според европейското законодателство.


Ако сте младо семейство и сте изтеглили ипотечен кредит за покупка на жилище, един от двамата съпрузи има възможност да ползва данъчни облекчения и да намали своя дължим данък върху доходите.

Има определени изисквания, за да се приложи това облекчение:

  • Договорът да е сключен от лице, което има сключен граждански брак или пък от двамата съпрузи заедно. Гражданският брак трябва да е сключен преди сключването на договора за ипотечния кредит и да не е прекратяван към 31 декември на годината, за която се ползва данъчното облекчение за млади семейства.

  • Поне единият съпруг да е на възраст до 35 години към дата на сключване на договора за кредита. Съответно е възможно към датата на подаване на данъчната декларация да сте над 35 години.

  • Ипотекираният имот да е жилищен и да е единствено жилище на съпрузите през съответната данъчна година. Това означава, че дори само единият от съпрузите да има друг жилищен имот или само дял от него, то не може да се ползва данъчно облекчение.


Република България не признава еднополови бракове, което означава, че хомосексуалните двойки в страната ни не могат да се възползват от данъчното облекчение. ЛГБТ Организация “Действие” полага усилия еднополовите двойки да не бъдат дискриминирани като за тази цел води дела, организира петиции и протести.


Какво ще е данъчното облекчение?

Лихвите, които семейството заплати върху първите 100 000 лв. от кредита, се приспадат от данъчната основа. Данъчните облекчения се ползват само върху платените през годината лихви, не върху целите вноски, които включват и погасяване на главница.


Как се ползва данъчното облекчение?

За да се приложи това облекчение за млади семейства, е необходимо да бъде издадено удостоверение от банката – кредитодател за изплатените през годината лихви по ипотечния кредит. Както и при другите семейни данъчни облекчения и това се ползва само от единия съпруг, като се прилага декларация от другия съпруг, че той няма да го ползва за същата данъчна година. Този вид данъчни облекчения не може да се ползва за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и земеделски производител.


Към настоящия момент ЛГБТ Организация има случаи на еднополови двойки, които искат да получат данъчно облекчение за младо семейство. Присъединете се и Вие!Правната програма на ЛГБТ Организация “Действие” предоставя безплатна правна помощ и консултации на ЛГБТИ лица. Връзка с нас може да се осъществи лесно чрез онлайн правната платформа.


След като се регистрирате в платформата, ще Ви бъде назначен адвокат, с когото да проведете консултация и да започнете съвместната работа по казуса. Като участник в Националната ЛГБТИ Правна програма Вие се възползвате от про боно услугите на Действие и единственото, за което Ви молим, е Вашето съдействие и търпение.

Основната цел на проекта Национална ЛГБТИ правна програма е овластяване на ЛГБТИ общността чрез осигуряване на пряк достъп до правна защита чрез Националната ЛГБТИ правна програма в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. Завеждането на дела води до официална национална статистика и официално отразяване на съществуващ проблем, което от своя страна ще доведе до промяна на законодателството и подобряване живота на ЛГБТИ хората в България.

Програмата предоставя безплатни консултации и правна помощ на ЛГБТИ лица, партньори, семейства и техните деца, жертви на престъпления от омраза, дискриминация или други инциденти с дискриминационен мотив сексуалната ориентация или изразяването на пола.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "ЛГБТ Организация Действие" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.


44 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page