• Deystvie

Прессъобщение: ВАС не признава, че еднополовите двойки имат право на вече сключен в чужбина брак

С окончателно решение Върховният административен съд отказа да признае брака на Лили Бабулкова и Дарина Коилова, сключен във Великобритания. Двойката е заедно от 10 години и се опитва да го регистрира и в България, което е задължение на всеки български гражданин, сключил брак в чужбина, но получава отказ.


„Това е нарушение на изконните човешки права, с решението си съдът отказва да ги гарантира за еднополовите двойки“, коментира адвокат Деница Любенова.

„Решението на ВАС противоречи на стандартите, възприети от Европейския съд по правата на човека, тъй като не може да съществува правен вакуум относно обществени отношения, които са налице, но правната система да отказва да ги уреди. Правото на семеен живот на всички хора следва да бъде гарантирано от вътрешното право в страната“, казва адвокат Адела Качаунова.


„Задачата на закона е да регулира реалностите в едно общество. Нашето семейство е една такава реалност и съжалявам, че върховната съдебна инстанция у нас не е имала куража да признае този факт. Непризнаването на брака ни няма силата да разруши връзката между нас. Но има силата да направи живота ни много по-труден. Жалко е, когато собствената ти държава ти създава трудности и те кара да се чувстваш малък и нищожен, и съм сигурна, че в това отношение много хора знаят как се чувстваме. Сега обаче идват хубави празници и просто искаме да пожелаем на всички да ги посрещнат с най-близките си, с топлина и обич, както ще направим ние“, казват Лили Бабулкова и Дарина Коилова.


Още през 2017г. Лили и Дари завеждат дело в Административен съд – София град срещу отказа на Район Люлин да регистрира брака им. Решението беше обжалвано от екипа на Действие, заедно с подкрепата на адв. Деница Любенова, адв. Христо Христев, адв. Христо Копаранов и адв. Адела Качаунова.


Освен че самото решение е шокиращо за европейска държава в 21 век, за пореден път Върховният административен съд действа в разрез с професионалната съдебна практика — изпраща прессъобщение без да публикува мотивите. Младежка ЛГБТ организация Действие, която води делото, разбра за решението днес, от медиите.

Според адв. Христо Копаранов, в „решението си ВАС се е опитал да се позове на определени решения на ЕСПЧ и на Съда на ЕС, но прави впечатление, че подборът на тези тези решения е тенденциозен. Така например се посочва, че ЕСПЧ изисква да се търси баланс между личностен и обществен интерес, но съдът пропуска по-късните решения, че еднаквият пол не може да се използва като аргумент за обществен интерес.“


„Ние сме граждани на България. Ние сме хора. Защо нашите права не се признават? България позволява създаването на една сива зона, където правата на ЛГБТИ хората не се регулират, а се потъпкват. Това е финалното решение по делото на Лили и Дари, но не е финалът на битката ни за равни права. Борбата продължава! Каним всички, които вярват в равенството на гражданите пред закона да подкрепят протеста за равни права на еднополовите партньори и техните семейства, който ще се състои утре, петък, 13 декември, 18:30 часа пред Народното събрание“, каза Венета Лимберова – председател на Младежка ЛГБТ Организация Действие.


Организацията призовава всички, които вярват в равните права на еднополовите двойки, да се включат към протеста Права за еднополовите партньори и техните семейства. Той ще се състои на 13 декември от 18:30 пред Народното събрание.


Присъединете се към протеста в подкрепа на еднополовитe бракове на 13 декември 2019 година | 19:00 | площад Народно събрание.


The Supreme Administrative Court refused to recognize that same-sex couples are entitled to their marriages concluded abroad


In a final judgment, the Supreme Administrative Court refused to recognize the marriage of Lilly Babulkova and Darina Koilova concluded in the United Kingdom. The couple has been together for 10 years and has been trying to register their marriage in Bulgaria as well, which is the obligation of every Bulgarian citizen who has married their partner abroad, but they were denied that.


"This is a violation of fundamental human rights, with the court ruling refusing to guarantee them to same-sex couples," Att. Denitsa Lyubenova said.


"The SAC's decision contradicts the standards adopted by the European Court of Human Rights, since there can be no legal vacuum regarding the public relations that exist, but the legal system refuses to regulate them. The right to family life for all people should be guaranteed by the country’s domestic laws,” Att. Adela Kachaunova said.


"The law’s job is to regulate realities in a society. Our family is such a reality, and I regret that the Supreme Court in our country did not have the courage to admit this fact. Not recognizing our marriage does not have the power to break the bond between us. But it has the power to make our lives much more difficult. It is a pity when your own country creates difficulties and makes you feel small and insignificant, and I am sure that in this respect, many people know how we feel. Now, however, holidays are coming and we just want to wish everyone to enjoy them with their loved ones, with warmth and affection, as we will do,” Lilly and Dari said.

Back in 2017, Lilly and Dari filed a lawsuit in the Sofia City Administrative Court against the refusal of Lyulin District to register their marriage. The judgment was appealed by Deystvie’s team, with the support of Att. Denitsa Lubenova, Att. Hristo Hristev, Att. Hristo Koparanov and Att. Adela Kachaunova.

In addition to the fact that the judgment itself is shocking for a European country in the 21st century, the Supreme Administrative Court once again acted contrary to professional practice - it sent a press release without giving the reasons for their judgment. Youth LGBT Organization Deystvie that brought the case learned about the judgment today, from the media.

According to Att. Hristo Koparanov, “in its judgment, the SAC has tried to refer to certain judgments of the ECtHR and the Court of Justice of the EU, but it seems that the selection of these decisions is biased. For example, the SAC states that the ECtHR requires a balance to be struck between the interests of the individual and the public interest, but they overlook later judgments that the same sex cannot be used as an argument of public interest."


"We are citizens of Bulgaria. We are people. Why are our rights not recognized? Bulgaria has allowed the creation of a gray area where the rights of LGBTI people are not regulated but are violated. This is the final judgment in the case of Lilly and Dari but it is not the end of our battle for equal rights. The fight goes on! We invite all who believe in the equality of all citizens before the law to support the protest for equal rights of same-sex partners and their families, which will be held on Friday, 13 December, at 19:00 in front of the National Assembly,” Veneta Limberova, Chairperson of LGBT Youth Organization Deystvie, said.


Join us and support the same-sex couple marriages December 13th | 19:00 | Nаrodno sabranie sqr.154 преглеждания0 коментари

запиши се за нашия нюзлетър

помогни ни да помогнем на повече хора

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
Logo_Small_white.png