top of page
  • Deystvie

Книга Смелостта да бъдеш: Силата на правото.

"Смелостта да бъдеш: Силата на правото" разказва 10 истории на хората, осмелили се да отстояват правата си като част от ЛГБТИ общността в България.
Кои са ЛГБТИ хората осмелили се да потърсят правата си? Какво означава да сте еднополова двойки, отглеждаща деца в България? Каква е цената на това да се пребориш за правно признаване на вашата връзка? Какво е да си гей бежанец в България? Какви са битките на хората, живеещи с ХИВ и техните партньори? Какво е да си транс човек и да преминеш през дело за правна промяна на пола? Какво означава да застанеш лице в лице с правната система като ЛГБТИ човек?


Отговорите на всички тези въпроси очаквайте скоро в сборника с лични истории „Смелостта да бъдеш: Силата на правото“.  Книгата е продължение на поредицата „Смелостта да бъдеш“. Докато в първата част фокусът беше върху успешните ЛБТ жени в България и техните борби, сега Младежка ЛГБТ организация Действие представя историите на хората, които са потърсили помощ от правната програма. Всички те показват както предизвикателствата, така и успехите на хората, осмелили се да използват инструментите на правото в борбата за равни права на ЛГБТИ хората в България.


От 2014 година Младежка ЛГБТ организация Действие предоставя безплатно консултации и правна помощ на хора от ЛГБТИ общността при нарушения на техните права. С правната програма може да се свържете чрез  legal@deystvie.org или Facebook.


 „Смелостта да бъдеш: Силата на правото“ е част от проекта Национална ЛГБТИ правна програма.  Основната цел на проекта е овластяване на ЛГБТИ общността чрез осигуряване на пряк достъп до правна защита чрез Националната ЛГБТИ правна програма в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. Завеждането на дела води до официална национална статистика и официално отразяване на съществуващ проблем, което от своя страна ще доведе до промяна на законодателството и подобряване живота на ЛГБТИ хората в България.


Програмата предоставя безплатни консултации и правна помощ на ЛГБТИ лица, партньори, семейства и техните деца, жертви на престъпления от омраза, дискриминация или други инциденти с дискриминационен мотив сексуалната ориентация или изразяването на пола.

www.activecitizensfund.bg


Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Младежка ЛГБТ Организация Действие" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
www.pravo.deystvie.org