top of page
  • Снимка на автораDeystvie

Транс хората в България имат права! Потърсете ги! Процедура за смяна на пол

Актуализирано: 23.03.2021 г.


Photo by Kyle on Unsplash


Смяната на пола се урежда от Закона за гражданска регистрация. Смяната на собствено, бащино и фамилно име е регламентирана в чл. 19, ал. 1 от ЗГР. За да се допусне промяната трябва да се подаде писмена искова молба в Районният съд по постоянно местоживеене на заинтересованото лице, в която да е обяснено защо лицето иска промяна на имената, пола и ЕГН-то си.


Съдът определя държавна такса за образуване на делото – обикновено между 15 лв. и 50 лв.


В исковата молба трябва подробно да бъде описана историята на транссексуалността на лицето: кога за първи път лицето е осъзнало, че е транссексуално, дали приема хормони, дали е посещавало ендокринолог, има ли намерения да се подлага на хирургическа намеса.


В зависимост от съда, където се гледа делото на транс лицето, подало исковата молба, му се назначават различни еспертизи, които могат да включват: психологична, психиатрична, генекологична, съдебно медицинска, ендокринологична и други. В първото съдебно заседание се изслушва вещото лице, дало експертизата и заключението му. Съдебните експертизи варират като цени от 300 – 500 лева.

В първото съдебно заседание също така се изслуша и поне един свидетел. Възможно е да има повече от едно съдебно заседание в зависимост от опита на съда и доколко е обоснован искът.


Съдът ще излезе с решение, което допуска или не допуска промяната на пол, ЕГН и имена. Решението на Съда, с което се отказва смяната на пола, подлежи на обжалване пред по-горен съд.


Решението, с което Съдът допуска промяната на пола, НЕ подлежи на обжалване.

След това лицето трябва да промени всичките си лични документи.


ЛГБТИ организация Действие предоставя безплатна правна помощ на транс дела. Можете да се свържете с нас на legal@deystvie.org.


Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Младежка ЛГБТ Организация Действие" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.


550 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Commentaires


bottom of page