top of page

Права в Действие

Времева рамка:
текущ - април 2025 г.

Цели:

Проектът "Права в Действие" има за цел да разшири обхвата и въздействието на Националната ЛГБТИ Правна програма, изпълнявана от организацията „Действие“. Ключовата ни намерение е създаването на стабилна основа за разработване и прилагане на инклузивни политики. Чрез задълбочен анализ на съществуващото законодателство и провеждане на обучения за студенти, проектът стреми към постигане на следните конкретни цели:

  • Осигуряване на 300 консултации за лица, засегнати от дискриминация, базирана на сексуална ориентация;

  • Организиране на Форум 'Права' и достигане до 5000 души, за информиране и обсъждане на правата на човека;

  • Изготовка на доклад с конкретни действия за България, насочени към прекратяване на нарушенията на правата на ЛГБТИК+ хората;

  • Организиране на три обучения във формат на лекции за студенти, всеки с участие на 30-35 лица, с цел увеличаване на тяхната информираност и ангажираност към темата;

  • Иницииране на стратегия за намаляване на стигмата и повишаване на осведомеността, целяща да достигне до 20 000 души.

OSF Logo - BG Version.jpg
BG_Co-fundedbytheEU_RGB_POS.png

Инициатива “ЛГБТИ права в Действие” се изпълнява в рамките на проект „Права и ценности“ и е финансирана от Европейския съюз и фондация „Институт Отворено общество – София“ (ИООС).

bottom of page