top of page

Правната програма на “Действие” се занимава със застъпничество пред вътрешните и международните съдилища при нарушени човешки права на ЛГБТИ хора.

Здравната програма на Действие е насочена към повишаване на осведомеността относно сексуалното и психично здраве в ЛГБТИ общността.

Първият София Прайд се състоя на 28 юни 2008 г. под надслова „Аз и моето семейство”. Датата беше избрана като жест към историческите събития в Стоунуол, Ню Йорк...

Програмата е насочена към изграждане на лидерските умения и личностното развитие на ЛГБТИ младежите.

Програмата е създадена през 2015 г. Целта й е да дава информация за ЛГБТИ партньорствата и семействата с или без деца.

SOFIA PRIDE FILM FEST

Всяка година в седмицата на София Прайд провеждаме SPFF и прожектираме селекция от най-добрите филми на гей тематика от цял свят.

Legal Program

Правната програма на Действие е услуга в подкрепа на ЛГБТИ общността в България. Правната програмата съществува от 2014 г., а от 2019 г. предоставя правна защита и представителство в София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. 

Правната програма на “Действие” се занимава със застъпничество пред вътрешните и международните съдилища при нарушени човешки права на ЛГБТИ хора.

Правна програма

Основната цел на Правната програма на Действие е воденето на стратегически дела. Стратегическите дела са такива, чиято цел е промяна на законодателството и с това подобряване живота и състоянието на ЛГБТИ хората.

Екипът на “Действие” участваше в работната група в Министерство на Правосъдието по транспониране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие. 

“Действие” прави специализирани обучения на полицейски служители от цялата страна за разпознаване и противодействие на престъпления от омраза срещу ЛГБТИ хора.

“Действие” прави и специализирани обучения на адвокати за работа по ЛГБТИ дела и водене на стратегически дела. 

Осъществяваме и лобиране за законодателни промени.

Проекти, които финансират дейността на Правната програма

Rainbow
shield

-

финансиран от Програма “Права, Равенство и Гражданство” (2014-2020) на Европейския съюз

Целта на проекта е да подобри правната защита на ЛГБТИ хората в България. Конкретните цели на проекта са: разширяване на обхвата на юридическите специалисти, готови да се занимават със случаи на ЛГБТИ, и да подобрят своя опит в това; да се ​​осигурят възможности за ефективно справяне с дискриминацията и други нарушения на ЛГБТИ права по холистичен начин, включително правни съвети, съдебни спорове, психологическа подкрепа и медийна подготовка; повишаване на осведомеността сред ЛГБТИ общността за възможностите за правна защита в случаи на дискриминация и други нарушения на техните права и увеличаване на случаите на докладване; тестване и разпространение на най-добрите практики на гражданските организации за повишаване на правната защита на ЛГБТИ хора в цяла Европа.

Национална ЛГБТИ правна програма

-

изпълнява се с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП

Цели създаване на Национална ЛГБТИ Правна програма, която да обхваща 5 областни града-София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. Проектът ще допринесе за овластяване на ЛГБТИ общността чрез осигуряване на пряк достъп на ЛГБТИ общността до правна защита от специалисти в областта на правата на ЛГБТИ хората. Завеждането на дела води до официална национална статистика и официално отразяване на съществуващ проблем, което от своя страна ще доведе до промяна на законодателството и подобряване живота на ЛГБТИ хората в България.

Justice EU

-

финансиран от Програма “Права, Равенство и Гражданство” (2014-2020) на Европейския съюз

Цели да следи за приложението на Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите и решението на СЕС по делото на Адриан Коман (Coman; дело No. C-673/16). Съдът определи, че държавите членки на Съюза са обвързани да зачитат сключените в други държави бракове между лица от един и същи пол, за да защитят основните им права на свободно движение и на неприкосновеност на личния и семейния живот като граждани на ЕС. 

Докладване на престъпления от омраза

-

съвместно с Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (OSCE/ ODIHR)

Интегриране и поддържане на платформа за докладване на престъпления от омраза онлайн.

нашите дела и спечелени битки

Заповядайте в приемното време или се свържете с нас чрез онлайн формата.

 

Правната програма на Действие работи и е достъпна за всички благодарение на финансиране от проекти, програми, дарения и про-боно приноса на адвокати, юристи, стажанти и доброволци.

 

Ползването на програмата НЕ е обвързано с публичност, такава се осигурява от Действие при изрично съгласие наклиентите.

2015

Доведохме до промяна в практиката на Държавна агенция за бежанците, въз основа на която вече се предоставя статут на бежанец на лица, заради тяхната сексуална ориентация и/или полова идентичност.

2017

Заведохме делото на Лили Бабулкова и Дарина Коилова за признаване на сключения им в Англия брак.

26060059_10215439589529995_1691043064379

Заведохме дело срещу Центъра за асистирана репродукция, заради отказ от финансиране от страна на ЦАР на ин витро процедура на хомосексуална двойка.

2018
2018

Благодарение на работата на екипа на Действие и Явор Конов успяхме да добавим нов член 22 в Наредба № 34 от 25 ноември 2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, който нов член дава възможност на лицата, живеещи с ХИВ да получават тримесечни рецепти. 

Kristina&Miriama2.png
2019

Спечелихме делото на Кристина Палма и Мариама Диало пред Върховният административен съд на Република България, където Съдът призна правото на еднополова двойка да живеят и пребивават на територията на Република България, упражнявайки правото на свободно придвижване в Европейския съюз, валидно за всички граждани на Съюза и членовете на техните семейства. 

>>> lovemovesbg.eu

2019

Спечелихме дело, с което Софийски районен съд допуска смяна на фамилното име на жена, базирайки се на хомосексуалния й брак, сключен с друга жена в Дания.

Водим множество дела на транс хора в цялата страна за смяна на гражданския пол. 

Водим множество дела за признаване на брак, сключен между хомосексуални лица в чужбина. 

 

Водим дела за изкарване на български актове за раждане на деца, родени в хомосексуални семейства в чужбина. 

youth program

Младежката програма на “Действие” е насочена към овластяване и осигуряване на подкрепа за ЛГБТИ младежи. Програмата е насочена към изграждане на лидерските умения и личностното развитие на ЛГБТИ младежите.

 

Програмата включва организирането на срещи и дискусии по проблемите на ЛГБТИ младежите, ресурси за включваща ЛГБТИ младежка работа, обучения за повишаване на чувствителността около проблемите на ЛГБТИ младежите, обучения за развитие на лидерски умения.

Младежка програма

L.E.A.D

L.E.A.D. е средство за идентифициране и обединяване на ЛГБТИ активисти от 6-те най-големи градове на България – София, Благоевград, Варна, Бургас, Велико Търново и Пловдив. Проектът цели да повиши информираността относно ЛГБТИ движението, правата на ЛГБТИ хората и ЛГБТИ събитията и инициативите в България. L.E.A.D. повишава инфомираността и дава възможност на ЛГБТИ активистите да инициират и/или да се включат в местните ЛГБТИ общности, да бъдат част от създаването на събития и инициативи в местните ЛГБТИ общности, като по този начин живеят активно промяната, от която имат нужда.

КАК ДА СЕ ВКЛЮЧА И ЗАЩО?

L.E.A.D. проектът е за теб, ако живееш в София, Благоевград, Варна, Бургас, Велико Търново или Пловдив и:

  • В града, в който живееш, не се случва нищо, свързано с ЛГБТИ хората и техните права;

  • В града, в който живееш, се случват събития, но силно усещаш, че искаш и ти да допринасяш;

  • Имаш нужда от повече информация за ЛГБТИ движението, правата и инициативите или искаш да споделиш това, което знаеш;

  • Искаш да си част от силна и подкрепяща се общност на национално ниво;

  • Силно вярваш, че ЛГБТИ хората имат своето място в България, и искаш да си част от промяната, която се случва в България, тук и сега

Rainbow Rays

Rainbow Rays  е проект, насочен към овластяването на ЛГБТИ младежи да постигат качествена промяна в местните ЛГБТИ общности (гр. София и още един областен град) чрез укрепване на техните умения и разбирането им за солидарност, активно гражданство и социално включване. Проектът е финансиран от Европейския корпус за солидарност.

Health

Здравната програма на Действие е насочена към повишаване на осведомеността относно сексуалното и психично здраве в ЛГБТИ общността.
Порграмата за сексуално здраве и ХИВ превенция стартира през 2017 година. Програмата е насочена към:


Предоставяне на информация за превенция и тестване за ХИВ и други сексуално предавани инфекции

 

Предоставяне на про-боно административна и правна помощ за случаи, свързани с ХИВ


Фасилитиране на диалога между МСМ общността, здравните власти по теми свързани с превенция и живота с ХИВ

Здравна програма

Програмата за психично здраве на Младежка ЛГБТ организация Действие е основана през май 2019 година като част от проекта “Здрави, смели и горди: Програма за подкрепа на психичното здраве на ЛГБТИ младежи“, подкрепен от Обществения борд на ТЕЛЪС Интернешънъл в България

Програмата е насочена към:

 Повишаване на осведомеността на общността по отношение на психично здраве чрез статиите на сайта

Предоставяне на безплатен достъп до психотерапевтична група, водена от психолог, работещ с ЛГБТИ общността

Предоставяне на информация за психолози, които са чувствителни към нуждите на ЛГБТИ общността