top of page

Правната програма на “Действие” се занимава със застъпничество пред вътрешните и международните съдилища при нарушени човешки права на ЛГБТИ хора.

Здравната програма на Действие е насочена към повишаване на осведомеността относно сексуалното и психично здраве в ЛГБТИ общността.

Първият София Прайд се състоя на 28 юни 2008 г. под надслова „Аз и моето семейство”. Датата беше избрана като жест към историческите събития в Стоунуол, Ню Йорк...

Програмата е насочена към изграждане на лидерските умения и личностното развитие на ЛГБТИ младежите.

Програмата е създадена през 2015 г. Целта й е да дава информация за ЛГБТИ партньорствата и семействата с или без деца.

SOFIA PRIDE FILM FEST

Всяка година в седмицата на София Прайд провеждаме SPFF и прожектираме селекция от най-добрите филми на гей тематика от цял свят.

Legal Program

Правната програма на Действие е услуга в подкрепа на ЛГБТИ общността в България. Правната програмата съществува от 2014 г., а от 2019 г. предоставя правна защита и представителство в София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. 

Правната програма на “Действие” се занимава със застъпничество пред вътрешните и международните съдилища при нарушени човешки права на ЛГБТИ хора.

Правна програма

Основната цел на Правната програма на Действие е воденето на стратегически дела. Стратегическите дела са такива, чиято цел е промяна на законодателството и с това подобряване живота и състоянието на ЛГБТИ хората.

Екипът на “Действие” участваше в работната група в Министерство на Правосъдието по транспониране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие. 

“Действие” прави специализирани обучения на полицейски служители от цялата страна за разпознаване и противодействие на престъпления от омраза срещу ЛГБТИ хора.

“Действие” прави и специализирани обучения на адвокати за работа по ЛГБТИ дела и водене на стратегически дела. 

Осъществяваме и лобиране за законодателни промени.

Проекти, които финансират дейността на Правната програма

Rainbow
shield

-

финансиран от Програма “Права, Равенство и Гражданство” (2014-2020) на Европейския съюз

Целта на проекта е да подобри правната защита на ЛГБТИ хората в България. Конкретните цели на проекта са: разширяване на обхвата на юридическите специалисти, готови да се занимават със случаи на ЛГБТИ, и да подобрят своя опит в това; да се ​​осигурят възможности за ефективно справяне с дискриминацията и други нарушения на ЛГБТИ права по холистичен начин, включително правни съвети, съдебни спорове, психологическа подкрепа и медийна подготовка; повишаване на осведомеността сред ЛГБТИ общността за възможностите за правна защита в случаи на дискриминация и други нарушения на техните права и увеличаване на случаите на докладване; тестване и разпространение на най-добрите практики на гражданските организации за повишаване на правната защита на ЛГБТИ хора в цяла Европа.

Национална ЛГБТИ правна програма

-

изпълнява се с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП

Цели създаване на Национална ЛГБТИ Правна програма, която да обхваща 5 областни града-София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. Проектът ще допринесе за овластяване на ЛГБТИ общността чрез осигуряване на пряк достъп на ЛГБТИ общността до правна защита от специалисти в областта на правата на ЛГБТИ хората. Завеждането на дела води до официална национална статистика и официално отразяване на съществуващ проблем, което от своя страна ще доведе до промяна на законодателството и подобряване живота на ЛГБТИ хората в България.

Justice EU

-

финансиран от Програма “Права, Равенство и Гражданство” (2014-2020) на Европейския съюз

Цели да следи за приложението на Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите и решението на СЕС по делото на Адриан Коман (Coman; дело No. C-673/16). Съдът определи, че държавите членки на Съюза са обвързани да зачитат сключените в други държави бракове между лица от един и същи пол, за да защитят основните им права на свободно движение и на неприкосновеност на личния и семейния живот като граждани на ЕС. 

Докладване на престъпления от омраза

-

съвместно с Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (OSCE/ ODIHR)

Интегриране и поддържане на платформа за докладване на престъпления от омраза онлайн.

нашите дела и спечелени битки

Заповядайте в приемното време или се свържете с нас чрез онлайн формата.

 

Правната програма на Действие работи и е достъпна за всички благодарение на финансиране от проекти, програми, дарения и про-боно приноса на адвокати, юристи, стажанти и доброволци.

 

Ползването на програмата НЕ е обвързано с публичност, такава се осигурява от Действие при изрично съгласие наклиентите.

2015

Доведохме до промяна в практиката на Държавна агенция за бежанците, въз основа на която вече се предоставя статут на бежанец на лица, заради тяхната сексуална ориентация и/или полова идентичност.

2017

Заведохме делото на Лили Бабулкова и Дарина Коилова за признаване на сключения им в Англия брак.

26060059_10215439589529995_1691043064379

Заведохме дело срещу Центъра за асистирана репродукция, заради отказ от финансиране от страна на ЦАР на ин витро процедура на хомосексуална двойка.

2018
2018

Благодарение на работата на екипа на Действие и Явор Конов успяхме да добавим нов член 22 в Наредба № 34 от 25 ноември 2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, който нов член дава възможност на лицата, живеещи с ХИВ да получават тримесечни рецепти. 

Kristina&Miriama2.png
2019

Спечелихме делото на Кристина Палма и Мариама Диало пред Върховният административен съд на Република България, където Съдът призна правото на еднополова двойка да живеят и пребивават на територията на Република България, упражнявайки правото на свободно придвижване в Европейския съюз, валидно за всички граждани на Съюза и членовете на техните семейства. 

>>> lovemovesbg.eu

2019

Спечелихме дело, с което Софийски районен съд допуска смяна на фамилното име на жена, базирайки се на хомосексуалния й брак, сключен с друга жена в Дания.

Водим множество дела на транс хора в цялата страна за смяна на гражданския пол. 

Водим множество дела за признаване на брак, сключен между хомосексуални лица в чужбина. 

 

Водим дела за изкарване на български актове за раждане на деца, родени в хомосексуални семейства в чужбина. 

youth program

Младежката програма на “Действие” е насочена към овластяване и осигуряване на подкрепа за ЛГБТИ младежи. Програмата е насочена към изграждане на лидерските умения и личностното развитие на ЛГБТИ младежите.

 

Програмата включва организирането на срещи и дискусии по проблемите на ЛГБТИ младежите, ресурси за включваща ЛГБТИ младежка работа, обучения за повишаване на чувствителността около проблемите на ЛГБТИ младежите, обучения за развитие на лидерски умения.

Младежка програма

L.E.A.D

L.E.A.D. е средство за идентифициране и обединяване на ЛГБТИ активисти от 6-те най-големи градове на България – София, Благоевград, Варна, Бургас, Велико Търново и Пловдив. Проектът цели да повиши информираността относно ЛГБТИ движението, правата на ЛГБТИ хората и ЛГБТИ събитията и инициативите в България. L.E.A.D. повишава инфомираността и дава възможност на ЛГБТИ активистите да инициират и/или да се включат в местните ЛГБТИ общности, да бъдат част от създаването на събития и инициативи в местните ЛГБТИ общности, като по този начин живеят активно промяната, от която имат нужда.

КАК ДА СЕ ВКЛЮЧА И ЗАЩО?

L.E.A.D. проектът е за теб, ако живееш в София, Благоевград, Варна, Бургас, Велико Търново или Пловдив и:

  • В града, в който живееш, не се случва нищо, свързано с ЛГБТИ хората и техните права;

  • В града, в който живееш, се случват събития, но силно усещаш, че искаш и ти да допринасяш;

  • Имаш нужда от повече информация за ЛГБТИ движението, правата и инициативите или искаш да споделиш това, което знаеш;

  • Искаш да си част от силна и подкрепяща се общност на национално ниво;

  • Силно вярваш, че ЛГБТИ хората имат своето място в България, и искаш да си част от промяната, която се случва в България, тук и сега

Rainbow Rays

Rainbow Rays  е проект, насочен към овластяването на ЛГБТИ младежи да постигат качествена промяна в местните ЛГБТИ общности (гр. София и още един областен град) чрез укрепване на техните умения и разбирането им за солидарност, активно гражданство и социално включване. Проектът е финансиран от Европейския корпус за солидарност.

Health

Здравната програма на Действие е насочена към повишаване на осведомеността относно сексуалното и психично здраве в ЛГБТИ общността.
Порграмата за сексуално здраве и ХИВ превенция стартира през 2017 година. Програмата е насочена към:


Предоставяне на информация за превенция и тестване за ХИВ и други сексуално предавани инфекции

 

Предоставяне на про-боно административна и правна помощ за случаи, свързани с ХИВ


Фасилитиране на диалога между МСМ общността, здравните власти по теми свързани с превенция и живота с ХИВ

Здравна програма

Програмата за психично здраве на Младежка ЛГБТ организация Действие е основана през май 2019 година като част от проекта “Здрави, смели и горди: Програма за подкрепа на психичното здраве на ЛГБТИ младежи“, подкрепен от Обществения борд на ТЕЛЪС Интернешънъл в България

Програмата е насочена към:

 Повишаване на осведомеността на общността по отношение на психично здраве чрез статиите на сайта

Предоставяне на безплатен достъп до психотерапевтична група, водена от психолог, работещ с ЛГБТИ общността

Предоставяне на информация за психолози, които са чувствителни към нуждите на ЛГБТИ общността

Family Program

Семейна програма

Програмата е създадена през 2015 г. Целта й е да дава информация за ЛГБТИ партньорствата и семействата с или без деца. Програмата организира редовно събития, срещи, предоставя информация за правата на еднополовите партньори, дава консултации и води дела в случаите на нарушения на правата на партньорите и/или техните деца, както и осъществява и подпомагане на комуникацията с институциите чрез организиране на срещи, дискусии, изработване на становища.

Ако искате да споделите своята история...

Ако имате въпроси за вашето семейство...

Sofia Pride

Sofia pride

Първият София Прайд се състоя на 28 юни 2008 г. под надслова „Аз и моето семейство”. Датата беше избрана като жест към историческите събития в Стоунуол, Ню Йорк, започнали на 28 юни 1969. Оттогава, родните прайдове се случват в последната събота на юни. В него взеха участие около 150 човека, а анти-шествието се състоеше от около 100 крайно десни поддръжници. От съображения за сигурност, маршрутът на шествието беше кратък, а настоятелните заплахи от крайнодесни националистически групировки доведоха до неголяма посещаемост. Засилените мерки, взети за безопасността на участниците, не бяха напразни, защото прайдът беше нападнат от няколко стотин скинари и националисти, които хвърлиха коктейл Молотов. В резултат, имаше 88 арестувани, сред които лидерът на БНС Боян Расате. Въпреки проблемите, събитието влезе в историята като открито и гордо заявяване на ЛГБТ общността в България.

2008
Screen Shot 2019-11-07 at 21.48.47.png
Screen Shot 2019-11-07 at 21.45.15.png
Screen Shot 2019-11-07 at 21.48.15.png
Screen Shot 2019-11-07 at 21.48.27.png

От 2008 до днес шествието всяка година удвоява размера си като през 2019 г. достигна до рекордните 7000 души. Организирахме идването на международно признатата израелска певица - Netta Barzilai, както и на българската Галена. 

2019 | 7000

През 2019 г. Действие сключи договори за дарение за София Прайд с международно признати компании като Walltopia и Air Italy. 
Действие беше и организатор на афтер партито на София Прайд 2019, което се организира на покрива на Walltopia и събра над 1000 души. 

 

62049610_10156507918375028_6391904547635
2019
цели на прайда

Според Действие целта на Прайда е промяна на законодателството на България - включване на престъпленията от омраза срещу ЛГБТИ хора в Наказателния кодекс, признаване семействата на ЛГБТИ хората, регулиране на процедурата за смяна на пола за транс лица и законодателна забрана на операциите на интерсекс лица. За да постигнем тези промени, е необходимо законодателят да види и припознае ЛГБТИ общностите като легитимна част от обществото — български избиратели и данъкоплатци, които имат нужда и право да поставят пред овластените своите проблеми и да искат тяхното разрешаване.

Защото никое общество и никой политик няма да тръгне да решава проблем, за който спокойно може да се преструва, че не съществува.

Лили Бабулкова

Защо го правим

Моето щастие не прави никого нещастен

Роси Каламова

За децата ми. Защото искам да живеят в държава, в която всички хора са равни.

Елена Генова

Ако не беше първия прай, още щяхме да сме дълбоко в килера

Глория Филипова 

Очакваме София Прайд 2020 да достигне рекордните 10 000 души и да получим още по-голяма международна подкрепа. Повече подробности очаквайте скоро.

13|06|2020
Sofi Pride Film Festival

София Прайд Филм Фест е ежегоден филмов фестивал, който продължава повече от седмица около Прайда през юни и представя най-доброто от куиър киното от цял ​​свят. В държава, в която ЛГБТ темите все още са табу в медиите, а куиър видимост на практика не съществува в ежедневието, за нас е от изключителна важност ЛГБТ хората да видят своите истории показани истински на големия екран. Споделянето на истории и разказването на собствените ни истории е пътят към по-широко приемане, включване и укрепване на нашата общност.

През 2016 и 2017 г. фестивалът имаше пълна посещаемост. 

Sofia Pride Film

Festival

София Прайд Филм Фест РАСТЕ

През 2018 г. имахме международна част, в която програмата включваше продукции от България, Израел, Ирландия, САЩ, Тайван, Русия и Румъния, номинирани и награждавани на фестивали като Берлинале, Сан Себастиан, Торонто и Трибека. За първи път фестивалът показа два български късометражни филма. „Преображение“ получи наградата на Джеймисън на София Филм Фест 2018, а „Брак“ е първият български филм с ЛГБТИ тема, спонсориран от Националния филмов център и избран измежду 500 проекта на Berlinale Short Film Station през 2016 г. 

PRIDExPower
Лаборатория за късометражни филми от Балканите

PRIDExPower беше 4-дневна лаборатория за разработване на куиър късометражни филми от Балканския регион. Участниците имаха възможност да работят със своите ментори и журито на СПФФ. Избраните 11 проекта на млади режисьори от България, Гърция, Румъния, Турция и Сърбия се състезаваха за награда за най-добър проект и най-добър български проект.

За повече информация:
bottom of page